Responsive image

 
 
 
  *
 
Fushat qe permbajne shenjen * (yllez/asterisk) jane obligative per t'u plotesuar
 
KËRKESË PËR LËSHIMIN E LETER REFERENCES
  1. Urdherdhenesi (emri dhe adresa):
*
2. Nr. i biznesit:
*
Nr. i llogarise:
  Personi kontaktues: Telefoni:
  Faksi:
    E-mail:
  3. Ju lutem qe per llogarine tone te leshoni :
 

  4. Perfituesi: 5.Leter referenca te leshohet ne gjuhen :
  *
Emri :
Adresa :
Qyteti :
Kodi postal :
Shteti :
*  6.Menyra e leshimit te leter references : 7.Origjinali i leter references(nese eshte shkrese JO - SWIFT) :
  *


Emri i bankes se huaj :
SWIFT kodi:  *
adresa ku do te dergohet


8.Leter referenca te leshohet : 9.Prezentuar :
  *


  10.Numri dhe data e kontratës/referencës përkatësisht dokumentit që ka të bëjë me letër referencën:
  *
  Qëllimi i letër referencës (në gjuhën e letër referencës) :
  *
11.Te gjitha shpenzimet dhe komisionet jashte Kosoves i paguan :
12.Verejtje  
  Vendi :  
  Data  : 
  *