Responsive image

 
 
 
  *
 
Fushat qe permbajne shenjen * (yllez/asterisk) jane obligative per t'u plotesuar
 
KËRKESË PËR LËSHIMIN E LETER PERKRAHJES
  1. Urdherdhenesi (emri dhe adresa):
*
2. Nr. i biznesit:
*
  Nr. i llogarise:
  Personi kontaktues: Telefoni:
  Faksi:
    E-mail:
  3. Ju lutem qe per llogarine tone te leshoni :
   4. Perfituesi: 5.Leter perkrahja te leshohet ne gjuhen :
  *
Emri :
Adresa :
Qyteti :
Kodi postal :
Shteti :
*  6.Menyra e leshimit te leter perkrahjes : 7.Origjinali i leter perkrahjes (nese eshte shkrese JO - SWIFT) :
*


Emri i bankes se huaj :

SWIFT kodi:  *
adresa ku do te dergohet


  8.Leter perkrahja te leshohet : 9.Valuta dhe shuma e leter perkrahjes :
  *

Shuma :
Valuta :


  10.Numri dhe data e kontratës/referencës përkatësisht dokumentit që ka të bëjë me letër përkrahjen:
  *
  Qëllimi i letër përkrahjes (në gjuhën e letër përkrahjes) :
  *
11.Te gjitha shpenzimet dhe komisionet jashte Kosoves i paguan :
  12.Letër përkrahja do të lëshohet: 13.Prezentuar :
 
14.Verejtje  
  Vendi :  
  Data  : 
  *