Responsive image

 
 
 
 *
 Fushat qe permbajne shenjen * (yllez/asterisk) jane obligative per t'u plotesuar
KËRKESË PËR LËSHIMIN E GARANCIONIT
  1. Urdherdhenesi (emri dhe adresa):
*
2. Nr. i biznesit:
*
Nr. i llogarise:
  Personi kontaktues: Telefoni:
  Faksi:
    E-mail:
  3. Ju lutem qe per llogarine tone te leshoni garancionin per :
  *


*


  4. Perfituesi i garancionit : 5.Garancioni te leshohet ne gjuhen :
 
*
Emri :
Adresa :
Qyteti :
Kodi postal :
Shteti :
*  6.Menyra e leshimit te garancionit : 7.Origjinali i garancionit (nese eshte shkrese JO - SWIFT) :
  *


Emri i bankes se huaj :

SWIFT kodi:  

Emri i bankes se huaj :

SWIFT kodi:
*
adresa ku do te dergohet


  8.Garancioni te leshohet : 9.Valuta dhe shuma e garancionit :
  *

*
Shuma :
Valuta :
(dmth       % e punes se teresishme)

Vlera totale e punes :
10.Afati i vlefshmerise 11.Ne tekstin e garancionit te shenohet qe sipas kontrates/marreveshjes afati i pageses shtyhet  dite nga :
*
Afati i vlefshmerise se garancionit vendor deri me :

Afati i vlefshmerise se garancionit nderkombetar deri me :

  12.Numri dhe data e kontrates / references perkatesisht dokumentit qe ka te beje me garancionin :
  *
  Qëllimi i garancionit (në gjuhën e garancionit) :
  *
13.Te gjitha shpenzimet dhe komisionet jashte Kosoves i paguan :
  14.Garancioni do te leshohet me :
  *

  15.Ne rast te kerkeses per pagese sipas garancionit, Perfituesi kerkeses per pagese duhet t'i bashkangjes : 16.Prezentuar :
 


*

17.Verejtje  
  Vendi :  
  Data  : 
  *